Onze sponsors

Impression Vormgeving & Illustratie
Urilift B.V.
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Slachterij Meijerink
WeteringseBroek.NL
BW & S
Boekhandel Oonk
Kokkie Twello
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Profile Hafkamp
Konstruktiebedrijf van Straaten
Auto Wientjes
Lucky Light Project Verlichting B.V.
Kraam90
Westrik Snacks
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
BuyBay
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Ten Have Metaalwerken
BW & S
Cafe de Vecht
Installatietechniek de Vecht
Garage de Vecht
Kamphorst administraties

Gedragsregels sexuele intimidatie en preventie

vorige pagina

Gedragsregels seksuele intimidatie en preventie

Met het starten van het nieuwe seizoen is het goed om de gedragsregels weer onder de aandacht te brengen.
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Verder is het goed om te weten dat we een vertrouwenspersoon hebben. Informatie en gegevens zijn op de site te vinden onder kopje club organisatie
September 2020
Het Bestuur sv V en L

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Marjan Uenk - Nijland op 10-09-2020 © 2006 - 2021 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer