Onze sponsors

Cafe de Vecht
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Kamphorst administraties
Skynz
Profile Hafkamp
Kokkie Twello
Impression Vormgeving & Illustratie
BW & S
Westrik Snacks
BW & S
Urilift B.V.
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Boekhandel Oonk
Konstruktiebedrijf van Straaten
Auto Wientjes
Garage de Vecht
WeteringseBroek.NL
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Ten Have Metaalwerken
Kraam90

Statuten sv V en L dd 06-11-2013

STATUTENWIJZIGING
Heden, zes november tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Marck Gerhardus Bernardus Slaghekke, notaris in de gemeente Voorst: de heer Aloysius Lambertus Maria Overmars, geboren te Voorst op veertien september negentienhonderd drieënvijftig, wonende Beentjesweg 12, 7396 PD Terwolde, legitimatie: identiteitskaart nummer ISKCD52L5, afgegeven te Voorst op twee juli tweeduizend acht, handelend als bestuurder van de vereniging: Sportvereniging Vlug en Lenig,
statutair gevestigd in de gemeente Voorst, met adres Kerkstraat 42, 7396 PH Terwolde,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40101122, hierna te noemen: “de vereniging”, en als zodanig op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten van de vereniging bevoegd tot het doen verlijden van deze akte.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING
- dat de vereniging blijkens informatie uit het handelsregister werd opgericht op
drie september negentienhonderd negen en veertig;
- dat de statuten van de vereniging luiden zoals zij laatstelijk gewijzigd zijn vastgesteld
bij akte van statutenwijziging op twee en twintig juni negentienhonderd
negen en zeventig verleden voor H.W. Semmelink, destijds notaris te Apeldoorn,
bij welke akte de statuten van de vereniging voor het eerst werden opgenomen
in een notariële akte;
- dat in de algemene ledenvergadering gehouden op acht oktober tweeduizend dertien werd besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen;
- dat van het besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit aan deze akte
te hechten notulen van die vergadering.

STATUTENWIJZIGING
De verschenen persoon verklaarde dat de statuten van de vereniging met ingang
van vandaag worden gewijzigd als volgt:

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd Sportvereniging Vlug en Lenig, hierna te noemen:
de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Voorst.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij
de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Artikel 2 - Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.
3. De vereniging is opgericht op drie september negentienhonderd negen en veertig.

Artikel 3 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden
en evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
3. Daarnaast heeft de vereniging ten doel het organiseren
a. van een jaarlijks wandelevenement en het doen beoefenen en het bevorderen van de wandelsport in het algemeen.
b. de beoefening van sport in zijn algemeen te bevorderen.
4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Leden die geen bondslid zijn van de KNVB zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden en van uitoefening van functies binnen te vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten
degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of
van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen
die in de vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap
van de KNVB aan te vragen.
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging
wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de
eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met
inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere
verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata
van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven
wijze.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging
onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve
van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval
ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding
vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB
schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de
leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende
algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd
heeft verklaard.
3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend
door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering
of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van
het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de
vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van
de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te
leven;
c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of de voetbalsport in het algemeen niet te schaden.

Artikel 6 - Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd
is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van
organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging
worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten
van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan
wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt
de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde
in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen
door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen.
Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van
beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid
1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen,
tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende
straffen worden opgelegd:
1. berisping;
2. schorsing;
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde
duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies
voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
6. geldboete.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de clubwebsite gepubliceerd.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om
in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave
van redenen van het besluit in kennis gesteld.
7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste
die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een
ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad en/of op de clubwebsite zijn gepubliceerd.
8. a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander
orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit
artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving
daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement
een andere termijn is vermeld.
b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een
Tuchtreglement anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten
aan het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt
of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld,
in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is.
Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten
en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn
omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder
begrepen;
3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde,
slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing.
b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke
ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en
4 onder b en lid 6 van dit artikel.
c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen
was opgezegd.
6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is
beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of
beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke
ingang op te zeggen.
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd,
geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat
waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen
ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid
waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene
geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde
termijn in beroep te gaan.

Artikel 8 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten
en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het
bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke aan hen in
of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor
het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de
algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering
b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste
drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende
voordracht.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden
zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt
het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet
hiervan - in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of op de clubwebsite - mededeling aan de leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die
tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is
te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en
de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
- het verrichten van rechtshandelingen of het aangaan van verplichtingen
met een belang van tienduizend euro (€ 10.000,00) of een zodanig hoger
bedrag dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld te boven
gaande; splitsing van handelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk
doen;
- het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
- het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
- het aangaan van dadingen;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen
en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen
lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden door twee andere bestuursleden.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen,
op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht
omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden
toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de
wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking
van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging
kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid
tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel
10 lid 5 bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet
uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan
van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door
een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de
reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging
en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden;
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder
lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit minimaal twee
leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens
een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging
te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen,
voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit
artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door
de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen
van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin
de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede
die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene
vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij
door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten,
is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist
rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van
een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of
mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen,
dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende
handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die
aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of
door de wederpartij tot wie het was gericht.
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent
de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand
komen van het besluit regelen
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5
lid 6;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar
na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is
gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of
daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan
door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw
genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit
het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen
zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering gehouden (de jaarvergadering).
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit gewenst acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een mededeling in het clubblad en/of op de clubwebsite of door middel van een aan alle leden langs elektronische weg te zenden kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van
de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een
advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd,
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de
daarbij behorende toelichting;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur
of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd,
dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid
notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een
andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1. a. Ieder lid, alsmede iedere wettelijke vertegenwoordiger van een lid dat de
zestienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt, hebben toegang tot de algemene
vergadering.
b. Leden, die geschorst zijn, alsmede hun wettelijke vertegenwoordiger, hebben
geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid danwel zijn
wettelijke vertegenwoordiger, slechts het recht op toegang tot de algemene
vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep
tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Leden die de zestienjarige leeftijd nog
niet hebben bereikt, worden bij de besluitvorming in de vereniging vertegenwoordigd
door hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd
ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal
niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen,
anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen
kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten
in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen,
die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is
hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen
staken, beslist het lot.
9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
- blanco uitgebracht zijn;
- op enigerlei wijze ondertekend zijn;
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde
meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering
in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden
toegezonden langs elektronische weg.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden
genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in
het clubblad en/of op de clubwebsite.
Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande
goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van
de vereniging.

Artikel 19 - Fusie
1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel
18 lid 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te
gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn
voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Artikel 20 - Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel
18 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ont-
binden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste
veertien dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op
als vereffenaars.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan
zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming
van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders
aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling
die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning
Clubbesturen van de KNVB.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken
en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 21 - Reglementen
1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of
andere reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die
van de KNVB.

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Twello, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend.


Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 07-04-2015 © 2006 - 2024 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer