Onze sponsors

Garage de Vecht
Kamphorst administraties
Westrik Snacks
Urilift B.V.
Ten Have Metaalwerken
BW & S
Skynz
WeteringseBroek.NL
Auto Wientjes
Konstruktiebedrijf van Straaten
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Boekhandel Oonk
Impression Vormgeving & Illustratie
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Cafe de Vecht
Profile Hafkamp
BW & S
Kraam90
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Kokkie Twello
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement sv V en L De Vecht

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Lidmaatschap
Artikel 3 - Vergaderingen
Artikel 4 - Contributie
Artikel 5 - Clubkleding
Artikel 6 - Wedstrijden
Artikel 7 - Zelfwerkzaamheid
Artikel 8 - Slotbepaling

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten van s.v. V en L De Vecht
(hierna aangeduid als “de vereniging”) opgenomen bepalingen en de verdere inrichtingen en alle
werkzaamheden van de vereniging. De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met
hetgeen ten aanzien van de vereniging en is bepaald in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, noch met
hetgeen is bepaald in de statuten van de vereniging.
 

Artikel 2 - Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap met al zijn rechten en verplichtingen, zoals beschreven in de statuten,
wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur genomen, op grond van een
ontvangen aanvraag die schriftelijk dan wel elektronisch is ingediend. Het bestuur maakt de
melding bekend in het clubblad en/of op de clubwebsite.
2.2 Indien het bestuur dit noodzakelijk acht, kan het een lid dan wel aspirant-lid van de
vereniging vragen om een bewijs omtrent gedrag.
 

Artikel 3 – Vergaderingen

3.1 Het bestuur schrijft ten minste eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering uit, hierna
aangeduid als A.L.V. Leden van de vereniging van zestien jaar en ouder zijn verplicht de A.L.V.
bij te wonen, dan wel een meerderjarig medelid te machtigen dan wel zich af te melden langs
schriftelijke of elektronische weg bij de secretaris van de vereniging.
 

Artikel 4 - Contributie

4.1 De hoogte van de contributies en de bijdragen van de donateurs worden door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
4.2 Indien er sprake is van een machtiging voor automatische incasso, wordt de contributie in 4
termijnen afgeschreven, namelijk per 15 augustus, 15 oktober, 15 januari en 15 april van elk
jaar. Is er geen sprake van een machtiging, dan dient de volledige contributie vóór 1 oktober van
elk jaar te worden voldaan. Bij het niet voldoen hiervan is het bestuur gerechtigd om het
desbetreffende lid te schorsen en/of een geldboete op te leggen van ten minste € 5,00 per maand.
4.3 Leden van verdienste en ereleden betalen geen contributie.
4.4 Wanneer een spelend lid door ziekte of een blessure langer dan een half jaar niet kan spelen
en/of trainen, kan hij/zij langs schriftelijke of elektronische weg een aanvraag voor
contributievermindering indienen bij de ledenadministratie. Als regel geldt dan dat een kwart
van de jaarcontributie kan worden teruggevraagd.
 

Artikel 5 - Clubkleding

5.1 Alle spelende leden van de vereniging zijn automatisch deelnemer van het kledingplan en
krijgen als zodanig clubkleding ter beschikking gesteld.
5.2 Op gebruik van clubkleding is het kledingreglement van toepassing.
5.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 

Artikel 6 - Wedstrijden

6.1 Het afmelden voor een wedstrijd dient te gebeuren vóór of op donderdagavond vóór 21.00
uur bij de leiders, op straffe van schorsing of reserve.
6.2 De teams voor de competitie worden vastgesteld aan de hand leeftijd van de leden en van de
behaalde resultaten in de voorafgaande districtcompetitie. Op grond van persoonlijke
omstandigheden van leden kan hiervan worden afgeweken door het bestuur.
6.3 De leden van de club, die deelnemen aan de competitie, clubtoernooi en clubkampioenschap
zijn verplicht minstens een 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 

Artikel 7 – Zelfwerkzaamheid

7.1 Elk (spelend) seniorlid (18 jaar en ouder) is verplicht om zijn/haar bijdrage te leveren aan werkzaamheden bij de vereniging, zoals onderhoudswerkzaamheden, kantinediensten, schoonmaken kleedkamers e.d. Leden worden individueel benaderd of als elftal aangewezen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Data hiervoor worden ruim van tevoren kenbaar gemaakt. Het bestuur stelt ieder lid afzonderlijk en een elftal in zijn totaliteit verantwoordelijk voor zijn/haar inbreng. Leden die voor de 50% korting op de contributie in aanmerking komen zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
 

Artikel 8 - Slotbepaling

8.1 Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte bepalingen te kennen. Het volledige huishoudelijke reglement en de statuten van de club zijn te lezen op website van de club.
8.2 De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld inzake beschadigingen en diefstal tijdens de wedstrijden en trainingen.
8.3 Arbeidsongeschiktheid door een ongeval tijdens een wedstrijd of training dient binnen 24.00 uur na het ongeval gemeld te worden bij de voorzitter of secretaris. Dit in verband met de verzekering.
8.4 Auto’s, bromfietsen en fietsen dienen uitsluitend op het parkeerterrein van s.v. V en L geplaatst te worden.
8.5 Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
8.6 Alle voorgaande versies van het huishoudelijk reglement komen met de vaststelling van deze versie te vervallen.
 
Dit huishoudelijk reglement is op 6 oktober 2014 in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.
 

Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 07-04-2015 © 2006 - 2024 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer